ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เทคนิคการประดิษฐ์สื่อและของเล่น
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : ปราชญ์ รัตนานนท์ / ฤกษ์ระพี โสภณ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นำเสนอแนวคิดในการประดิษฐ์สื่อประกอบการเรียนรู้และของเล่นเองจากวัสดุหาง่ายและวัสดุเหลือใช้ รวมทั้งการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเน้นกระบวนการประดิษฐ์ที่ง่าย ไม่ยุ่งยากหรือใช้เวลามากเกินไป เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจที่จะเป็นผู้ประดิษฐ์มากขึ้น รู้จักบริโภคทรัพยากรอย่างถูกต้องและคุ้มค่า รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักชื่นชมสิ่งรอบตัวกับรู้จักใช้