ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้ใน 120 วัน
หมวด : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ISO9001 Version 2015 ได้เน้นให้องค์การพัฒนาให้มีจิตสำนึกคุณภาพและเน้นการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหา ชิ้นงานชำรุดเสียหาย (Defect) การแก้ไขงาน (Rework) หรือคัดทิ้ง (Reject) เครื่องจักรชำรุด (Machine Breakdown) การส่งงานไม่ตรงเวลา (Delay)กค้าส่งสินค้าคืนหรือร้องเรียน (Customer Return or Complain) และการไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ การสร้างให้พนักงานทุกคนในหน่วยงานมีจิตสำนึกคุณภาพ จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับต้นขององค์การ