ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

SPSS 17
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : โปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ โปรแกรม SPSS เนื่องจากมีคำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย เช่น  วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ค่ากลาง ค่ามัธยฐาน การทดสอบมสมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความถดถอย เป็นต้น  โดยหนังสือเล่มนี้จะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องเสียเวลาคำนวณด้วยสูตร เพียงแค่ป้อนข้อมูลใส่โปรแกรมแล้วอ่านผลวิเคราะห์เท่านั้น