ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English Projects
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นำเสนอรายงานการทำโครงงานภาษาอังกฤษ ครบกระบวนการ (2 ภาษา) ตอนที่1 จำนวน15 โครงงงาน และตอนที่2 จำนวน10โครงงาน สำหรับระดับประถม-มัธยม พร้อมเนื้อหาภาษา ขั้นตอนประดิษฐ์ชิ้นงานบั้นปลาย