ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMES
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้ได้แยกสาระสำคัญเป็น 2 ส่วนคือส่วนแนวความคิด ซึ่งได้แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs ภาพส่วนรวม โดย แก้วสรร อติโพธิและภาคอุตสาหกรรม โดยปราโมทย์ วิทยาสุขรวมทั้งส่วนประสบการณ์จากผู้ประกอบการทั้ง 14 ท่านพร้อมทั้งได้จัดทำบทสรุปสาระสำคัญโดยโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นข้อคิดและกำลังใจให้ผู้ประกอบการในการก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการเสริมสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศเป็นส่วนรวมในที่สุด