ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

วัสดุช่าง
หมวด : อุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ "วัสดุช่าง (รหัสวิชา 3100-0004)" หรือวัสดุอุตสาหกรรม เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาในระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม และยังเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกแขนง โดยในเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้สำคัญเกี่ยวกับอะตอม โครงสร้างของวัสดุ เฟสไดอะแกรม กลสมบัติวัสดุและการทดสอบ โลหะ การกัดกร่อน เชื้อเพลิงและปิโตรเลียม โพลิเมอร์ เซรามิก วัสดุคอมโพสิต และวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมภาพตัวอย่าง และแบบทดสอบท้ายบท โดยเขียนให้ครอบคลุมตามหลักสูตรในระดับ ปวส. ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และครอบคลุมตามเนื้อหาวิชาของสภาวิศวกร