ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้
หมวด : วิทยาการเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระประกอบด้วย แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การจัดการองค์การ การบริหารทรัพยากรทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูล และคลังข้อมูล ระบบการสื่อสารและเครือข่าย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง ปัญญาประดิษฐ์และระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ ตลอดจนจริยธรรมและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ฯลฯ