ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทำความเข้าใจกับพฤติกรรมมนุษย์ในเหตุการณ์ทางสังคมโดยทั่วไปซึ่งบางครั้งอธิบายด้วยสามัญสำนึกก็ไม่ได้ความกระจ่างชัด โดยได้กล่าวถึงหลักการ ทฤษฎีต่างๆ และผลการวิจัยมากมายทางจิตวิทยาสังคมที่อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ในมุมมองของหัวข้อเรื่องที่สำคัญต่อไปนี้คือ สังคมประกิตหรือการเรียนรู้เพื่อกล่อมเกลาบุคลิกภาพและพฤติกรรม, การรับรู้ทางสังคม, เจตคติและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ, แรงจูงใจทางสังคมและการทำงาน, การใช้อิทธิพลทางสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคน, อิทธิพลของกระบวนการกลุ่มกับพฤติกรรมมนุษย์, ภาวะผู้นำ และพฤติกรรมการช่วยเหลือกัน การร่วมมือ การขัดแย้งกัน และการก้าวร้าวต่อกัน และนอกจากจะได้กล่าวถึงหลักการและทฤษฎีแล้ว ยังได้กล่าวถึงการนำเอาความรู้จากทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงาน ดังนั้นนอกจากหนังสือเล่มนี้จะเหมาะสำหรับใช้อ่านประกอบการเรียนการสอนวิชา 'จิตวิทยาสังคม' ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ผู้เขียนยังได้เขียนให้อ่านง่ายเพื่อที่จะให้บุคคลทั่วไปได้อ่าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วย