ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic)
หมวด : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :   "คณิตศาสตร์ไฟฟ้า" เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้า ระดับ ปวส. โดยมีการใช้ครั้งแรกในแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคยะลา ปี 2536 และได้มีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรในปัจจุบัน ในเล่มได้รวบรวมทฤษฎีที่สำคัญในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่ตัวแปรเชิงซ้อน การวิเคราะห์เวกเตอร์ในระบบ 3 มิติ อนุกรมฟูริเยร์และการแปลงฟูริเยร์ การแปลงลาปลาซและการแปลงลาปลาซผกผัน นอกจากนี้ ยังได้เน้นการนำทฤษฎีของฟูริเยร์และลาปลาซไปประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอีกด้วย โดยมีการวิเคราะห์โจทย์ตัวอย่างที่หลากหลายจำนวนมาก เพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาโจทย์ที่ซับซ้อนอภายใต้สภาวะเงื่อนไขที่แตกต่างกัน อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงต่อไป