การสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำ ปีการศึกษา 2564

การสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำ ปีการศึกษา 2564

นักเรียนที่ขึ้นม.4ที่สนใจสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร กรอกข้อมูล (ในส่วนผลการเรียนเฉลี่ยถ้ายังไม่ทราบให้ใส่0)ใน google form ตามลิงค์
https://forms.gle/ktciDvFXTx94SnDPA

เมื่อกรอกแล้ว สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการกรอก ได้ที่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ej64SLOII2G6DQEzsIJivvMIQK5egDq6BCxOCe4jh2w/edit?usp=sharing