เรียนผู้ปกครอง และนักเรียน ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียน ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564

(หรือ ม.3 เดิม ปีการศึกษา 2563)

งานกิจกรรมรักษาดินแดน โรงเรียนทวีธาภิเศก ขอแจ้งรายละเอียด และคุณสมบัติ ของการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนักเรียน ม.3 เดิม ที่ได้รับคัดเลือกขึ้นม.4 ปีการศึกษา 2564 ที่ต้องการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ให้กรอกข้อมูล ผ่าน Google form ที่ลิงค์ (นร. ที่ยังไม่ทราบผลการเรียนเฉลี่ยรวม ให้ใส่ 0)

https://forms.gle/ktciDvFXTx94SnDPA

เมื่อกรอกแล้ว สามารถตรวจสอบผลการกรอกข้อมูล ได้ที่

https://docs.google.com/.../1ej64SLOII2G6DQEzsIJi.../edit...

เพื่อนำข้อมูล ไปใช้ในการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

โดยขอให้กรอกข้อมูล ก่อน 20.00 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ซึ่งในวันมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 นี้

งานกิจกรรมรักษาดินแดน จะแจกเอกกสาร

1) ใบสมัครเป็นนศท.,

2) แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ และอื่น ๆ ให้แก่ผู้ปกครอง

หากผู้ปกครองท่านใด มีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถติดต่อ ครูเนวิน เศวตกิตติกุล ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

02-465-5156 ต่อ 120